Name
Description
Coordinator
Industrial Engineering Dr Assaf Hasson
Mathematics BA

תכנית חד-מחלקתית בהיקף רחב. תכנית זו מאפשרת היכרות מעמיקה ומקיפה עם עולמה הקסום של המתמטיקה, הן בנושאי המתמטיקה הטהורה והן בנושאי המתמטיקה היישומית. הסטודנטים בתכנית מפתחים כישורי חשיבה מופשטת, חשיבה לוגית ופתרון בעיות שייחודיים ללימודי המתמטיקה, ומשמשים את בוגרי התכנית במגוון אפשרויות תעסוקה בתחומי המחקר והפיתוח, הן באוניברסיטה - במחלקה למתמטיקה ובמחלקות אחרות -  והן בתעשייה.

ישנן אפשרויות לשילוב לימודי מתמטיקה עם תעודת הוראה או עם חטיבות בהנדסה, פרוט קיים בשנתון המחלקה

Dr Assaf Hasson
Computer Science

תכנית לימודים באורך 3 שנים המשלבת הכשרה במתמטיקה ובמדעי המחשב, תוך שימת דגש על יישומי המתמטיקה בתחום המחשבים. בנוסף לקורסי היסוד, כוללת תכנית הלימודים חטיבה, המקנה  התמחות באחד מהתחומים היישומיים המרכזיים של המתמטיקה.

Dr Ariel Yadin
Economics Dr Assaf Hasson
Mathematics Education Dr Assaf Hasson
Mechanical Engineering Prof Fedor Pakovich
Electric Engineering Prof Daniel Alpay, Prof Victor Vinnikov
Mathematics- Physics Prof Yair Glasner
Computer Science Honors

התכנית לתואר כפול במתמטיקה ומדעי המחשב מיועדת לתלמידים מצטיינים המתעניינים במתמטיקה טהורה ובמדעי המחשב. הקבלה נעשית בסוף שנה א' מקרב תלמידים הלומדים מתמטיקה, מדעי המחשב או תחומים קרובים. התכנית מעניקה לתלמידים רקע רחב והכנה להמשך לימודים לתואר שני בשני התחומים. התכנית כוללת את כל קורסי החובה במדעי המחשב ובמתמטיקה, עם דגש נוסף על קורסי יסוד בעלי חשיבות ללימודי התואר השני. משך התכנית הוא 3.5 שנים. מבנה התכנית מאפשר לתלמידים ללמוד קורסים לתואר שני בסמסטרים האחרונים.

Dr Ilya Tyomkin