2017–2018–ב

תוכן הקורס

קוסר במשוואתו דיפרנציאליתו חלקיתו מקצועות קד:ם משוואות דיפרנציאליתו רגילתו מקצועות צמודים: אנליתז פוריהי :רשימת נושאםי ? משוואות מסרד ראשו:ן משווהא לינארי,ת משווהא קווזילינארית, פתרון בעיות התחלה בשיטת קווים אפיינים ? מיןו משוואות מסרד שנ:י משוואות אליפטיות, היפרבוליתו ופרבוליו,ת דוגמאות .לש משוותא לפלס, גלםי וחםו ,? משוואות אליפטיות: משוותא לפסל ופאסון, בעתי דיריכלה ונוימן, גרעין פואסןו .פונקצית גרין, תכונתו לש פונקציתו הרמוניות, עקרון מקסימום בעתי שטורם :? שיטות אנליטיתו לפתרןו לש משוואות דיפרנציאליתו חלקיתו ,ליובלי ושיטת הפרדת משתנםי לתחומים חסומים, שימושים למשוואת לפסל גלםי וחםו כול בעיות אל הומוגניו.ת שימוש בהתמרות פוריה ולפלס לפתרןו לש .בעיות בתחומים אל חסומםי ? משוותא חו:ם בעתי התחלה בתחום אל חסום, נוסחה בסיסתי לפתרון, בעיות .בתחום חסום, עקרון מקסימום ? משוותא גלים: נוסחת דלמב,ר המשוואה הלא הומוגנית, משוותא גלםי במימדים .גבוהםי ? םא נשרא זמ:ן פולינומים לש לג’נדר ופונקציות ספריתו

רשימת הקורסים: 201.1.0291