סתיו 2017

פרופ' אורי און

שעה ומקום

יום ב 18:00 - 15:00 בגרוסמן/ דייכמן [58] חדר 101

תוכן הקורס

  1. חזרה על יריעות גזירות, הגדרה של חבורות לי. מנות בקטיגוריה של חבורות לי, מרחבים הומוגניים, מידת האר, רכיבי קשירות.

  2. חבורות אלגבריות, חבורות מטריצות, החבורות הקלאסיות.

  3. אלגבראות לי והקשר לחבורות לי.

  4. חבורות לי ואלגבראות לי נילפוטנטיות, פתירות ופשוטות למחצה. משפט לי, משפט אנגל, פירוק לוי.

  5. תבנית קילינג קרטן.

  6. הצגות של אלגברת לי מעל המספרים המרוכבים.

  7. משקלות ושורשים, מערכות שורשים, דיאגרמות דינקין, מיון של אלגבראות לי פשוטות למחצה מרוכבות.

רשימת הקורסים: 201.2.4141