Combinatorics Seminar Ical Atom Pdf

Monday 14:10 – 15:10 , -101

אשנב למתמטיקה Ical Atom Pdf Ml

שלישי 18:15 – 19:45 , אולם 101-

מטרת הסמינר להציג את מחקר אנשי הסגל במחלקה לסטודנטים לתואר ראשון. ככלל, החומר שיוצג יהיה ברמה של שנה ב ומעלה, אבל כולם מוזמנים

גאומטריה אלגברית ותורת המספרים Ical Atom Pdf

רביעי 15:10 – 16:30 , אולם -101

גיאומטריה ותורת החבורות Ical Atom Pdf

ראשון 14:30 – 15:30 , -101

צוהר למחקר Ical Atom Pdf

שלישי 16:15 – 17:45 , -101

הסמינר מיועד לתלמידים משנה ג, תלמידי מחקר, פוסט-דוקטורנטים, וחברי סגל.
במהלך הסמינר יציגו חברי מחלקה את תחומי המחקר הנוכחיים שלהם, וכן יועלו בעיות אפשריות למחקר על ידי תלמידים.
יוקצה זמן לשיחות פתוחות, שאלות, ודיונים.

קולוקוויום Ical Atom Pdf Ml

שלישי 14:30 – 15:30 , אולם -101