קורסים לבוגר

 • חוגים ומודולים, חוגי פולינומים במספר משתנים מעל שדה,
 • סדרים על מונומים ואלגוריתם החלוקה עם שארית במספר משתנים,
 • בסיסי גרבנר והאלגוריתם של בוכברגר, אלימינציה ופתרון משוואות
 • שימושים של בסיסי גרבנר:
  • תכנות בשלמים
  • צביעת גרפים
  • רובוטיקה
  • תורת הקודים
  • קומבינטוריקה ועוד
 • פונקצית הילברט וטור הילברט, שיטות להאצת האלגוריתם של בוכברגר, אלגוריתמי f4 ו- f5.
 • מושגי יסוד בטופולוגיה של מרחבים מטריים: קבוצות סגורות ופתוחות, קשירות, קומפקטיות, שלמות.
 • מרחבים נורמיים ומרחבי מכפלה פנימית. כל הנורמות על שקולות.
 • משפט על קיום ויחידות של נקודת שבת להעתקת כווץ במרחב מטרי שלם.
 • העתקות בין מרחבים אוקלידיים. נגזרת חלקית. גרדיאנט. כלל השרשרת. פיתוח טיילור בכמה משתנים.
 • משפט ההעתקה הפתוחה ומשפט הפונקציות הסתומות. כופלי לגרנז’. בעיות מינימום ומקסימום.
 • אינטגרל רימן. קבוצות בעלות מידה אפס. תנאי האינטגרביליות של לבג. תכולה לפי ז’ורדאן.
 • משפט פוביני. היעקוביאן ונוסחת חילוף המשתנה.
 • אינטרגלים מסילתיים. תבניות סגורות ומדויקות. משפט גרין.
 • אם יתיר הזמן, אינטרגלים משטחיים ומשפטי סטוקס וגאוס.
 1. גיאומטריה של עקומים: פרמטריזציות, אורך קשת, עקמומיות ופיתול, משואות פרנה, תכונות גלובליות של עקומים במישור.
 2. גיאומטריה חיצונית של משטחים: פרמטריזציות, המישור המשיק, דיפרנציאלים, התבנית היסודית הראשונה והשנייה, עקומים על משטחים, עקמומיות גיאודזית ונורמלית.
 3. משואות דיפרנציאליות ללא קוארדינטות: שדות כיוונים,שדות וקטוריים, זרימות, שדות מסגרות, ומשפט פרובניוס. נקודות שבת ונקודות סינגולריות במד”ר.
 4. גיאומטריה פנימות וחיצונית של משטחים: מסגרות, נגזרות קווורינטיות, קישורים, עקמומיות גאוסית, משוואות גאוס וקודזי-מינרדי.
 5. גיאומטריה של גיאודזים: ההעתקה האקספוננציאלית, גיאודזים בקוארדינוטות קטביות, תכיונת של גיאדזים, שדות יעקובי, סביבות קמורות.
 6. תכונות גלובליות של משטחים: משפט גאוס-בונה ו- משפט הופף-פואנקרה

משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון, משפטי קיום ויחידות, משוואות ליניאריות מסדר N, ורונסקיאן, שדות וקטוריים, משוואות אוטונומיות, מערכות משוואות ליניאריות מסדר ראשון, מערכות משוואות לא-ליניאריות ויציבות.משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון, משפטי קיום ויחידות, משוואות ליניאריות מסדר N, ורונסקיאן, שדות וקטוריים, משוואות אוטונומיות, מערכות משוואות ליניאריות מסדר ראשון, מערכות משוואות לא-ליניאריות ויציבות.

סיגמא-אלגבראות, משפט הרחבת המידה ומידת לבג על הישר, מרחבי מידה כלליים, פונקציות מדידות, תורת האינטגרציה, משפטי התכנסות (משפט אגורוב, התכנסות במידה, כמעט תמיד ובנורמות ), משפט לוזין, מרחבי , מידות במרחבי מכפלה ומשפט פוביני, מידות מסומנות ומרוכבות ופירוק האן, משפט רדון ניקודים ושימושים, גזירה, נושאים נוספים ככל שיתיר הזמן.

Info דרישת קדם לקבלה לתואר שני

מרחבים טופולוגיים ופונקציות רציפות (מרחבי מכפלה, מרחבי מנה ומרחבים מטריים). קשירות וקומפקטיות. תנאי מניה והפרדה (הלמה של אוריסון, משפט המטריזציה של אוריסון, חלוקת קטע היחידה). משפט טיכונוף וקומפקטיפיקציית סטון-צ’ך. משפטי מטריזציה ופרה-קומפקטיות.


מרחבי מכפלה פנימית: הגדרה ותכונות בסיסיות, דוגמאות. מרחבים וקטוריים נורמיים. התכנסות במרחבים וקטוריים נורמיים. שלמות, מרחבי בנך ומרחבי הילברט, דוגמאות. הטלות ניצבות במרחב הילברט. שימושים לבעיות של קירוב מיטבי. סדרות אורטונורמליות וסדרות אורטונורמליות שלמות. פונקציונלים לינאריים, מרחבים דואליים, משפט ההצגה של ריס. אופרטורים לינאריים חסומים, דוגמאות. אופרטור צמוד. הפיכות, סדרת נוימן עם שימוש לפתרון של משוואות אינטגרליות. ערכים עצמיים וספקטרום. הצגה של אופרטורים ע”י מטריצות אינסופיות. אופרטורים קומפקטיים. דוגמאות, אופרטורים של הילברט- שמידט. המשפט הספקטראלי עבור אופרטורים קומפקטיים צמודים לעצמם במרחב הילברט. שימוש: הפרדת משתנים במשוואות דיפרנציאליות חלקיות ותורת שטורם-ליוביל.

 • ממוצעי צ’זרו: קונבוליציות, גרעיני סומביליות חיוביים ומשפט פייר.
 • שימושים של משפט פייר: משפט הקירוב של ויירשטראס עבור פולינומים, משפט ההתפלגות במידה אחידה של וייל, בניה של פונקציה רציפה שאיננה גזירה בשום מקום (ככל שיתיר הזמן).
 • התכנסות והתבדרות נקודתית ובמידה שווה של הסכומים החלקיים: גרעין דיריכלה ותכונותיו, בניה של פונקציה רציפה עם טור פורייה מתבדר, בוחן דיני.
 • קירובים בנורמת המכפלה הפנימית. נוסחת פרסבל. התכנסות בהחלט של טורי פורייה של פונקציות גזירות ברציפות. ככל שיתיר הזמן, הבעיה האיזופרימטרית או שימושים שונים.
 • שימושים למשוואות דיפרנציאליות חלקיות. משוואות החום והגלים במעגל ובקטע. גרעיו פואסון ומשוואת לפלס במעגל.
 • טורי פורייה של פוקציונלים לינאריים על מרחב הפונקציות הגזירות ברציפות כמה פעמים. מושג הדיסטריבוציה על המעגל.
 • אם יתיר הזמן, סדרות מוגדרות חיובית ומשפט הרגלוץ.
 • טרנספורם פורייה על הישר: קונבולוציות, נוסחת ההיפוך, משפט פלנשרל, פונקציות הרמיט. אם יתיר הזמן, דיסטריבוציות על הישר, ושימושים למשוואות דיפרנציאליות חלקיות.
 • אנליזת פורייה על חבורות ציקליות סופיות, ואלגוריתם טרנספורם פורייה מהיר.

 • מספרים מרוכבים. פונצקיות אנליטיות, משוואות קושי-רימן.
 • העתקות קונפורמיות, טרנספורמציות מוביוס.
 • אינטגרציה. משפט קושי. נוסחת קושי. אפסים, קטבים, פיתוח טיילור, פיתוח לורן. חשבון השאריות.
 • משפט ויירשטרס ומשפט מיטג-לפלר. פונקציות שלמות. משפחות נורמליות.
 • משפט ההעתקה של רימן. פונקציות הרמוניות, בעיית דיריכלה.

 • משפטים בסיסיים והגדרות: קבוצות קמורות, צרוף קמור, למת ההפרדה, משפט הלי, משפט רדון, משפט קרתאודורי, נקודת מרכז, משפט טברברג, גרפים מישוריים, משפט קבה, הוכחת המפריד לגרפים מישוריים של ליפטון טרג`ן באמצעות קבה.
 • גרפים גאומטריים: למת החיתוכים. שימושים לבעיות ארדס: בעיות חילה בין נקודות ועקומים, בעיית המרחקים הזהים, בעיית ספירת מרחקים שונים, למת בחירה של נק בתוך עיגולים. נק בתוך סימפלקסים. ספירת חציות של קבוצת נקודות על-ידי על-מישורים. שימוש בחילות לבעיות בתורת המספרים האדיטיבית.
 • בעיות צביעה וטרנסברסלים להיפר גרפים גאומטריים: מימד וי סי, רשתות אפסילון ורשתות אפסילון חלשות לקבוצות קמורות. צביעות חסרות קונפליקטים.
 • מערכים: סדרות דבנפורט שינצל ושימושיהן לתתי מבנים במערכים.
 • תורת רמזי גאומטרית: משפט ארדס סקרס לקבוצות קמורות. שימושים של משפט דילוורס, גרפים קווזי מישוריים.
 1. סקירת מבוא ודוגמאות בסיסיות. נקודות קיצון מנוונות של פונקציות. נקודות סינגולריות של עקומות.
 2. פונקציות הולומורפיות ומשפט הכנה של ויירשטרס. חוג מקומי ונבט של קבוצה/פונקציה.
 3. נקודת קיצון של פונקציה. דפורמציה ומורסיפיקציה. נבטים ה”מוגדרים-סופית”.
 4. מיון של סינגולריות פשוטות. אינווריאנטים בסיסיים של נקודה סינגולרית. סינגולריות של עקום מישורי. פיצול לענפים ופיתוח של פיויזו.
 5. לפי הזמן שיישאר ורצון של הקבוצה נתמקד באחד הנושאים הבאים: א. התרת סינגולריות של עקום מישורי; ב. אינווריאנטים טופולוגיים של סינגולריות של עקום מישורי ופיברצית מילנור; ג. דפורמציה וורסאלית ודיסקרימיננט.

הקורס יכסה רעיונות מרכזיים בשיטות מרכזיות בתורת הקבוצות הקלאסית, ללא הפיתוח אקסיומטי הדרוש להוכחת משפטי אי-תלות. הקורס מיועד לתלמידי שנים ב-ג ומטרתו להכשיר את שומעיו להשתמש במגוון העשיר של שיטות תורת קבוצתיות בענפים שונים של מתמטיקה.

סילבוס
 • דיון במושג העצמה וחישוב עצמות של קבוצות שונות.
 • קבוצות של מספרים ממשיים. נגזרת קנטור-בנדיקסון. המבנה של קבוצות סגורות.
 • מהי השערת הרצף.
 • סודרים. מהם הסודרים הניתנים לשיכון בישר. משפטי קיום של סודרים.
 • רקורסיה טרנספיניטית
 • אקסיומת הבחירה וניסוחיה השונים. שימושים באלגברה וגאומטריה.
 • מונים כסודרים פותחים. פונקציית הקופינליות. מונים סדירים ומונים חריגים.
 • נוסחת האוסדורף, הלמה של קניג. האילוצים על חשבון מונים.
 • אידאלים ומסננים. על-מסננים ושימושיהם.
 • מסנן הקבוצות הסגורות ולא חסומות של מונה סדיר. נורמליות. למת פודור. שימושים.
 • משפטי חלוקה של מונים וסודרים. משפט רמזי. משפט ארדש-ראדו. משפט דושניק-מילר. שימושים.
 • קומבינטוריקה של מונים חריגים. משפט סילבר.
 • משפטי חלוקה שליליים. משפט טודורצ’ביץ.
 • נושאים נוספים.

ראה סילבוס באנגלית

נושאים
 1. מבוא ומושגים בסיסיים.
 2. חסמים על גודל קודים.
 3. שדות סופיים.
 4. קודים ליניאריים.
 5. קודים מושלמים.
 6. קודים ציקליים.
 7. אריזות כדורים.
 8. חסמים אסימפטוטיים על גודל קודים.

חזרה על מושגים מתורת החישוביות. מכונות טיורינג. מכונות מונים. תורת מספרים אלמנטרית. חזרה על מושגים של לוגיקה מסדר ראשון. ייצוג ספרי של פונקציות תורת-מספריות בתורות פורמליות. משפט נקודת השבת של גדל ומשפט הרקורסיה. משפט אי השלמות הראשון של גדל. משפט לוב. משפט אי השלמות השני של גדל. פיתוח נוסף של תורת הרקורסיה. הוכחה תורת-מודלית של אי תלות מעל האריתמטיקה של טענה קומבינטורית פשוטה.

 • חלוקה ופריקות יחידה ב-.
 • מספרים ראשוניים.
 • קונגרואציה.
 • שאריות רבועיות.
 • שרשים פרמיטיביים.
 • שברים משולבים.
 • מספרים אלגבריים וקרובים דיאופנטיים
 • יסודות תורת המספרים האלגברית

מערכת אקסיומות לתחשיב הפרדיקטים. משפט השלמות ומשפט הקומפקטיות. מבוא לתורת המודלים: משפטי סקולם-לוונהים ותתי מבנים אלמנטריים. כריעות ואי-כריעות של תורות. משפט אי השלמות הראשון של גדל.

מבוא - אובייקטים קומבינטוריים:הצגה, זיהוי, סימטריה, מנייה אנליטית ומנייה קונסטרוקטיבית. 1. חבורות תמורות ופירוט קומבינטורי. חבורות תמורות. מבוא לתורת Polya .הבעיה של איזומורפיזם של גרפים. 2. שדות סופיים ושימושיהם. שדות סופיים. תורת הקודים. מבני חילה ומערכי בלוקים. 3. גרפים עם סימטריה חזקה. גרפים של קיילי. גרפים רגולריים חזק. קוביות -מימדיות וגרפים טרנזיטיביים לפי מרחק. 4. דוגמאות של שימושים. תיכנון ניסויים סטטיסטיים. קריפטוגרפיה. שעשועיים מתמטיים.

גרפים ותת גרפים, עצים, קשירות, מסלולי אוילר, מעגלים המילטוניים, זיווגים, צביעות של גרפים, גרפים מישוריים, מבוא לתורת רמזי, גרפים מכוונים, שיטות הסתברותיות ואלגבריות בתורת הגרפים.


 • חבורות, חבורת המנה ומשפטי איזומורפיזם. משפטי סילוב ופעולות של חבורות.
 • חוגים, תחומי שלמות ושדות. אידיאלים מקסימליים וראשוניים. תחום פריקות יחידה, תחום ראשי, תחום אוקלידי.
 • מודולים, משפטי פירוק של מודולים נוצרים סופית על תחום ראשי. יישום לחבורות קומוטטיביות נוצרות-סופית.
 • שדות: עובדות בסיסיות ודוגמאות, אפיון (קרקטריסטיקה), שדות ראשוניים
 • פולינומים: פריקות, מבחן איזנשטיין, למת גאוס
 • הרחבות של שדות: תכונת המגדל, הרחבות אלגבריות וטרנסצנדנטיות, צרוף אבר לשדה
 • בניות בסרגל ומחוגה
 • סגורים אלגבריים: קיום ויחידות
 • שדות פיצול
 • הרחבות גלואה: אוטומורפיזמים, נורמליות, ספרביליות, שדות שבת, חבורות גלואה, המשפט היסודי של תורת גלואה
 • הרחבות ציקליות
 • פתרון משואות פולינומיאליות על-ידי רדיקלים: חבורת גלואה של פולינום, הדיסקרמיננטה, נוסחאת קרנדו-טרטגליאה, חבורות פתירות, משפט גלואה אודות פתירות על-ידי רדיקלים
 • שרשי יחידה: הרחבות ציקלוטומיות, הפולינומים הציקלוטומיים ואי-פריקותם
 • שדות סופיים: קיום ויחידות, חבורות גלואה מעל שדות סופיים, אברים פרמיטיביים
Info דרישת קדם לקבלה לתואר שני

 1. תבניות רבועיות, משפט ההתמדה של סילבסטר, מיון שניוניות.
 2. אלגברה מולטי-לינארית: מכפלה טנזורית, האלגברה החיצונית.
 3. קטגוריות: דוגמאות לקטגוריות, פונקטורים, העתקות טבעיות, בניות טבעיות: מכפלה וקו-מכפלה, גבולות, פונקטורים צמודים, שמושים.
 4. נושאים נבחרים באלגברה קומוטטיבית ולא-קומוטטיבית, שמושים.

מבוא למושגים הבסיסיים של תורת ההסתברות:

מרחבי הסתברות גבולות של מאורעות ורציפות של הסתברות הסתברות מותנה אי-תלות של מאורעות סיגמה-אלגבראות, מרחבים רציפים, ומידת לבג משתנים מקריים והתפלגויות אי-תלות התפלגויות משותפות והתפלגויות מותנות תוחלת שונות ושונות משותפת התכנסות של משתנים מקריים: כמעט-תמיד, Lp, בהסתברות חוק המספרים הגדולים התכנסות בהתפלגות משפט הגבול המרכזי

שרשרות מרקוב, תהליכים פואסוניים, תהליכי לידה ומוות, תהליכי בראון, תהליכי הסתעפות.

הקורס יציג את תורת המשחקים בעיקר מנקודת מבט מתימטית. הנושאים שיכוסו:

 1. משחקים קומבינטוריים.
 2. משחקי שני שחקנים סכום אפס.
 3. תכנון ליניארי.
 4. משחקי סכום כללי.
 5. נקודות שווי-משקל.
 6. משחקי תור אקראי.
 7. התאמות יציבות.
 8. הצבעות.

קורסים למוסמך

המשפט הספקטרלי לאופרטורים נורמאליים בגרסת התחשיב הפונקציונאלי. מושגים בסיסיים באלגבראות בורל. יסודות תורת אלגבראות פון-נוימן. משפטי צפיפות, טופולוגיות והעתקות נורמליות, עקבות, השוואה בין הטלות, מיון לטיפוסים, דוגמאות של פקטורים. נושאים נוספים, כגון דינמיקה לא קומוטטיבית, תת-פקטורים, פעולות של חבורות והסתברות חופשית.

הקורס יעסוק במספר מושגים בסיסיים בתורת המודלים:

 • חילוץ כמתים
 • שימושים באלגברה לרבות שדות סגורים אלגברית ושדות סגורים ממשית
 • טיפוסים ומודלים רוויים

בהינתן זמן מספיק ניגע בנושאים הבאים: - השערת Vaught והניתוח של Morley של מודלים בני מניה - תורות -יציבות ודרגת מורלי - גבולות Fraisse

דרישות קדם

סטודנטים צריכים להכיר ולהרגיש בנוח עם המושגים הבאים: שפות, מבנים, נוסחאות, תורות, משפט השלמות של גדל ומשפט הקומפקטיות.


אביב 2018

הקורס יעסוק במספר מושגים בסיסיים בתורת המודלים, עם מוטיבציה ושימושים עבור מבנים ותורות סטנדרטיות. נקווה לכסות את המושגים הבאים:

 • טיפוסים ומרחבי טיפוסים
 • מודלים רוויים והומוגניים
 • חילוץ כמתים והשלמה מודלית
 • חילוץ דמיוניים
 • חבורות ושדות גדירים
דרישות קדם

סטודנטים צריכים להכיר ולהרגיש בנוח עם המושגים הבאים מלוגיקה: שפות, מבנים, נוסחאות, תורות, משפט הקומפקטיות. בנוסח, מומלץ להכיר מושגים בסיסיים מתורת השדות, טופולוגיה והסתברות

מרצה: ד"ר משה קמנסקי

שעות: ימי רביעי, 8:00--10:00

אתר הבית

 1. אריתמטיקה של : סכומים ומכפלות, שורשים רבועיים, שורשים של פולינומים.
 2. תורת מספרים אלגברית של : הרחבות סופיות, סגור אלגברי, השלמה של סגור אלגברי, ניסוח של תורת שדות המחלקות.
 3. טופולגיה של : תכונות טופולוגיות אלמנטריות, מודלים אוקלידיים של .
 4. אנליזה על : התכנסות של סדרות וטורים, רדיוס התכנסות, מרחב הפונקציות הקבועות מקומית.
 5. אנליזה הרמונית על : קרקטרים, מידת האר, אינטגרציה, טרנספורם פורייה.
 6. חוג האדלים כאובייקט המאחד את השדות לכל : תכונות טופולוגיות, אינטגרציה וטרנספורם פורייה, נוסחת הסכימה של פואסון.
 7. התזה של טייט.
 • משפטים בסיסיים והגדרות: קבוצות קמורות, למת ההפרדה, משפט הלי, משפט רדון, משפט קרתאודורי, נקודת מרכז, משפט טברברג, גרפים מישוריים, משפט קבה,
 • גרפים גאומטריים: למת החיתוכים. שימושים לבעיות ארדס: בעיות חילה בין נקודות ועקומים, בעיית המרחקים הזהים, בעיית ספירת מרחקים שונים, למת בחירה של נק בתוך עיגולים. נק בתוך סימפלקסים. ספירת חציות של קבוצת נקודות ע”י על-מישורים. שימוש בחילות לבעיות בתורת המספרים האדיטיבית.
 • בעיות צביעה וטרנסברסלים להיפר גרפים גאומטריים: מימד וי סי, רשתות אפסילון ורשתות אפסילון חלשות לקבוצות קמורות. צביעות חסרות קונפליקטים.
 • מערכים: סדרות דבנפורט שינצל ושימושיהן לתתי מבנים במערכים.
 • תורת רמזי גאומטרית: משפט ארדס סקרס לקבוצות קמורות. שימושים של משפט דילוורס, גרפים קווזי מישוריים.

אביב 2018

גאומטריה קומבינטורית
 • משפטים בסיסיים והגדרות: קבוצות קמורות, צרוף קמור, למת ההפרדה, משפט הלי, משפט רדון, משפט קרתאודורי, נקודת מרכז, משפט טברברג, גרפים מישוריים, משפט קבה, הוכחת המפריד לגרפים מישוריים של ליפטון טרג`ן באמצעות קבה.
 • גרפים גאומטריים: למת החיתוכים. שימושים לבעיות ארדס: בעיות חילה בין נקודות ועקומים, בעיית המרחקים הזהים, בעיית ספירת מרחקים שונים, למת בחירה של נק בתוך עיגולים. נק בתוך סימפלקסים. ספירת חציות של קבוצת נקודות על-ידי על-מישורים. שימוש בחילות לבעיות בתורת המספרים האדיטיבית.
 • בעיות צביעה וטרנסברסלים להיפר גרפים גאומטריים: מימד וי סי, רשתות אפסילון ורשתות אפסילון חלשות לקבוצות קמורות. צביעות חסרות קונפליקטים.
 • מערכים: סדרות דבנפורט שינצל ושימושיהן לתתי מבנים במערכים.
 • תורת רמזי גאומטרית: משפט ארדס סקרס לקבוצות קמורות. שימושים של משפט דילוורס, גרפים קווזי מישוריים.

מרחבי בנך ומרחבי הילברט. תכונות בסיסיות של מרחבי הילברט. מרחבים וקטורים טופולוגיים. משפט בנך-שטיינהאוס (עקרון החסימות במידה שווה), משפט ההעתקה הפתוחה ומשפט הגרף הסגור. משפט האן-בנך. דואליות. מידות על מרחבים קומפקטיים מקומית, המרחב הדואלי של . טופולוגיות חלשות וחלשות-, משפט בנך-אלאוגלו. קמירות ומשפט קריין-מילמן. משפט סטון-ויירשטראס. אופרטורים קומפקטיים על מרחב הילברט. מבוא לאלגבראות בנך ולתורת גלפנד. נושאים נוספים ככל שיתיר הזמן.

Info קורס חובה אפשרי להשלמת תואר שני
 1. חזרה על קטגוריות אבליות ופונקטורים אדיטיביים.
 2. חוגים, מודולים וקטגוריות מדורגים דיפרנציאליים.
 3. הקטגוריה הנגזרת של קטגוריה דיפרנציאלית.
 4. פונקטורים נגזרים. רזולציות של מודולים דיפרנציאליים.
 1. אלגברה קומוטטיבית דרך קטגוריות נגזרות (חוגים רגולריים ו- CM, הדואליות המקומית של גרותנדיק, שקילות MGM, קומפלקסים דואליזנטיית קשיחים).

 2. קטגוריות נגזרות ממקור גיאומטרי (של אלומות על מרחבים). פונקטורי התמונה הישרה וההפוכה, דואליות גרותנדיק, דואליות פואנקרה-ורדייה, אלומות פרוורטיות.

 3. קטגוריות נגזרות הקשורות לחוגים לא-קומוטטיביים (כולל קומפלקסים דואליזנטיים, קומפלקסים הפיכים, ותורת מוריטה נגזרת).

 4. קטגוריות נגזרות בגיאומטריה אלגברית מודרנית ותורת המיתרים (סקירה).

רשימת הנושאים:

 1. חזרה על החומר משני הסמסטרים הקודמים (הקורסים קטגוריות נגזרות I ו- II).

 2. קטגוריות נגזרות באלגברה קומוטטיבית: קומפלקסים דואליזנטיים, הדואליות המקומית של גרותנדיק, שקילות MGM, קומפלקסים דואליזנטיית קשיחים.

 3. קטגוריות נגזרות בגיאומטריה אלגברית: פונקטורי התמונה הישרה וההפוכה,דואליות גרותנדיק גלובלית, שימושים לגיאומטריה בירציונלית (סקירה), קוהומולגיה -אדית ודואליות פואנקרה-ו’רדייה (סקירה), אלומות פרו’רטיות (סקירה).

 4. קטגוריות נגזרות בתורת החוגים הלא-קומוטטיביים: קומפלקסים דואליזנטיים, קומפלקסים מסיטים, תורת מוריטה נגזרת.

 5. גיאומטריה אלגברית נגזרת: קטגוריות נגזרות לא-אבליות (סקירה), אינסוף-קטגוריות (סקירה), ערמות אלגבריות נגזרות (סקירה), שימושים (סקירה).

רשימת הנושאים:

 1. קשיחות, שאריות ודואליות מעל חוגים קומוטטיביים.

 2. קטגוריות נגזרות בגיאומטריה.

 3. קשיחות, שאריות ודואליות מעל סכמות.

 4. קטגוריות נגזרות בתורת החוגים הלא-קומוטטיביים.

advert-dercats-IV.pdf

קורס זה הוא קורס ראשון באלגברה קומוטטיבית מודרנית, ומהוה בסיס ללימודי המשך באלגברה קומוטטיבית, אלגברה הומולוגית, גיאומטריה אלגברית וכו’.

סילבוס

 1. חוגים, אידיאלים והומומורפיזמים
 2. מודולים, משפט קיילי-המילטון ולמת נקאימה
 3. חוגים ומודולים נתריים, משפט הבסיס של הילברט
 4. הרחבות שלמות, למת הנורמליזציה של נתר, משפט האפסים של הילברט
 5. יריעות וסכמות אפיניות
 6. לוקליזציה של חוגים ומודולים
 7. משפט הפירוק הפרימרי
 8. חוגי הערכה בדידה
 9. נושאים נבחרים ע”פ בחירת המרצה
Info קורס חובה אפשרי להשלמת תואר שני

בתהליכים הסתברותיים מעצם הגדרתם לא ניתן לחזות את הצעד הבא של התהליך. בכל זאת, ניתן באופן מדויק לחזות את ההתנהגות ארוכת הטווח של תהליכים מסוג מסוים. בקורס הזה נחקור תהליכים מסוג מסוים, הנקראים תהליכי מרקוב, בהם הצעד הבא של התהליך תלוי רק המיקום הנוכחי שלו. התהליכים הללו קשורים באופן עמוק לרשתות חשמליות, ולמושגים מתורת האינפורמציה כגון אנטרופיה. אנחנו נחקור את התהליכים הללו בשימוש בכלים אנליטיים, ונגדיר מושגים ונוכיח משפטים שהם אנלוגיים למשפטים באנליזה קלסית, רק למקרה הבדיד. מדובר במושגים וגישות הנמצאים בחזית המחקר העכשווי.


אביב 2018

הילוכים מקריים ופונקציות הרמוניות

הקורס יעסוק בהילוכים מקריים, פונקציות הרמוניות, הקשרים ביניהם, וכן השימושים השונים והקשרים לגיאומטריה ואלגברה (בעיקר של חבורות נוצרות סופית).

בקורס נאמץ את נקודת המבט המודרנית, לאור מאמרים שנכתבו לאחרונה על ידי: Gromov, Kleiner, Ozawa, Shalom & Tao, ואחרים.

ידע קודם נדרש: קורס בסיסי בהסתברות, היכרות עם הגדרות בסיסיות של תורת החבורות.

רשימת נושאים
 1. מודולים: מודולים חופשיים, סדרות מדוייקות, מכפלה טנזורית, מודולי הום, שטיחות.
 2. אידיאלים ראשוניים ולוקליזציה: חוגים מקומיים, הלמה של נאקיאמה, הספקטרום של חוג, מימד וקשירות.
 3. חוגים נתריאניים: משפט הבסיס של הילברט, הלמה של ארטין-ריס, השלמה, דירוג.
 4. תורת המימד: משפט האפסים של הילברט, משפט הנירמול של נתר, מעלת טרנסצנדנטיות של שדות.

חזרות על תורת פונקציות מרוכבות מרחבי הילברת של פונקציות אנאליתיות תורה כללית מרחב ברגמן מרחבי הרדי והרדי פרקציונל מרחב ברגמן סגל מרחבי בנך של פונקציות אנאליתיות מרחבי פרשה ושוורץ הוכחה של משפט רימן דואל של המרחב של פונקציות אנאליתיות בקבוצה פתוחה שלישיות גלפנד ואישומיים

רשימת הנושאים:

 1. קטגוריות ופונקטורים: טרנספורמציות טבעיות, שקילות, פונקטורים צמודים, פונקטורים אדיטיביים, דיוק.
 2. פונקטורים נגזרים: מודולים פרוייקטיביים, אינג?קטיביים ושטוחים;. רזולוציות, הפונקטורים ו-; דוגמאות ושימושים.
 3. קוהומולוגיה לא אבלית ושימושיה.

 • תת-חבורות, חבורות מנה, קשר בין תת-חבורות של חבורה ושל חבורה מנה
 • תת-חבורות של SYLOW, משפטי SYLOW
 • חבורות פתירות ונילפוטנטיות, חבורות-
 • חבורות חופשיות ותכונותיהן
 • אוטומורפיזמים ואיזומורפיזמים של חבורות, חבורות אוטומורפיזמים.

אביב 2018

 • הצגות תמורות ומשפטי Sylow.

 • הצגות של חבורות על חבורות, חבורות פתירות, חבורות נילפוטנטיות, מכפלות חצי-ישרות ומכפלות מרכזיות.

 • חבורות תמורות, החבורה הסימטרית והחבורה האלטרנטיבית.

 • חבורת Fitting המוכללת של חבורה סופית.

 • חבורות .

 • הרחבות של חבורות: הקוהומולוגיה הראשונה והשנייה ויישומים.

 1. חזרה על יריעות גזירות, הגדרה של חבורות לי. מנות בקטיגוריה של חבורות לי, מרחבים הומוגניים, מידת האר, רכיבי קשירות.

 2. חבורות אלגבריות, חבורות מטריצות, החבורות הקלאסיות.

 3. אלגבראות לי והקשר לחבורות לי.

 4. חבורות לי ואלגבראות לי נילפוטנטיות, פתירות ופשוטות למחצה. משפט לי, משפט אנגל, פירוק לוי.

 5. תבנית קילינג קרטן.

 6. הצגות של אלגברת לי מעל המספרים המרוכבים.

 7. משקלות ושורשים, מערכות שורשים, דיאגרמות דינקין, מיון של אלגבראות לי פשוטות למחצה מרוכבות.

 • משפט השיקוף
 • משפט המיטוט של Mostowski
 • מוחלטות של נוסחאות
 • עולם הקבוצות הניתנות לבניה
 • כפיה
 • עקביות שלילת השערת הרצף
 • עקביות שלילת אכסיומת הבחירה
Info קורס חובה אפשרי להשלמת תואר שני
 • אגדים וקטורים וחבורת K של מרחב טופולוגי.
 • משפט המחזוריות של Bott ושימושים לאלגבראות.
 • אינדקס של אופרטור פרדהולם ותורת K .
 • במידה ויספיק זמן נדון גם בנושאים הבאים (חלקם במסגרת הרצאות התלמידים): יריעות חלקות וקוהומולוגית דה-ראהם, מחלקות בקוהומולוגיה המשויכות לאגדים וקטורים ואיזומורפיזם chern ובפרט מחלקת אוילר. אופרטורים אליפטיים, ניסוח משפט Atiyah-Singer והקשר שלו למשפט גאוס-בונה ומשפטי אינדקס אחרים.

אביב 2018

מרצה: פרופ' איתן סייג

שעות: Wed 17:00-19:00, Math 201

אתר הבית

 1. מבנים אלגבריים יסודיים: חוגים, מודולים, אלגבראות, המרכז, אימפוטנטים, חוגי חבורה.

 2. חוגים עם חילוק: הקוטרניונים של המילטון, אלגבראות קוטרניונים מוכללות, אלגבראות חילוק מעל , , , (משפטי Frobenius ו-Wedderburn), אלגבראות ציקליות, משפט Brauer-Cartan-Hua.

 3. פשטות ופשטות למחצה: פשטות של מבנים אלגבריים, מודולים פשוטים למחצה, חוגים פשוטים למחצה, משפט Maschke

 4. תורת Wedderburn-Artin: הומומורפיזמים וסכומים ישרים, הלמה של Schur, משפט המבנה של Wedderburn-Artin, חוגים ארטיניים

 5. מבוא להצגות של חבורות: הצגות ואפיינים, הצגות ותורת Wedderburn-Artin , יחסי האורתוגונליות, מימדי הצגות אי-פריקות, משפט Burnside.

 6. מכפלות טנזוריות: מכפלות טנזוריות של מודולים ואלגבראות, הרחבות סקלריות, אינדקס Schur, פשטות ומרכז של מכפלות טנזוריות, חבורת Brauer, משפט Skolem-Noether, משפט הממרכז הכפול, שדות מירביים באלגבריות, נורמה ועקבה מצומצמות, מכפלות משולבות.

 • יריעות טופולוגיות. חבורה יסודית ומרחבי כיסוי. שימושים.
 • הומולוגיה סינגולרית ושימושים.
 • יריעות גזירות. תבניות דיפרנציאליות ומשפט Stokes. הגדרת קוהומולגית de Rham
 • נושאים נוספים אם ישאר זמן
Info קורס חובה אפשרי להשלמת תואר שני

מרחבי בנך ומרחבי הילברט. תכונות בסיסיות של מרחבי הילברט. מרחבים וקטורים טופולוגיים. משפט בנך-שטיינהאוס (עקרון החסימות במידה שווה), משפט ההעתקה הפתוחה ומשפט הגרף הסגור. משפט האן-בנך. דואליות. מידות על מרחבים קומפקטיים מקומית, המרחב הדואלי של . טופולוגיות חלשות וחלשות-, משפט בנך-אלאוגלו. קמירות ומשפט קריין-מילמן. משפט סטון-ויירשטראס. אלגבראות בנך. הספקטרום של איבר באלגברת בנך. תורת גלפנד של אלגבראות בנך קומוטטיביות. המשפט הספקטראלי לאופרטורים נורמאליים (בגרסת התחשיב הפונקציונאלי).

 1. Affine algebraic sets and varieties.
 2. Local properties of plane curves.
 3. Projective varieties and projective plane curves.
 4. Riemann–Roch theorem.

הערות

 • קורסים המסומנים ב-(*) מהווים דרישת קדם לרישום לתאר מוסמך
 • קורסים המסומנים ב-(#) הינם קורסי חובה אפשריים למוסמך, בתחומים המתאימים, כמתואר בתכנית הלימודים למוסמך. לפחות שניים כאלה, מתחומים שונים, נדרשים לעמידה בדרישות התואר.
 • קורסים לתארים מתקדמים פתוחים גם בפני תלמידי בוגר חזקים, להם ציון ממוצע של 85 ומעלה, ואשר ניתן להם אישור של המרצים בקורם ושל ראש ועדת ההוראה
 • אנא עיינו בתכניות הלימודים המלאות לתואר בוגר ולתארים מתקדמים למידע על הדרישות והאפשרויות המלאות.