תיאור

קורסי בחירה ממחלקות בפקולטה למדעי הטבע או באחת המחלקות להנדסה אשר מקיימות תואר כפול עם המחלקה למתמטיקה, או ביחידה לקידום המקצועיות בחינוך. רשימת הקורסים המוצעים תפורסם במחלקות הרלוונטיות או במערכת שעות האוניברסיטאית.

רישום לקורסים בסעיף זה יהיה באישור ועדת ההוראה של המחלקה למתמטיקה, ועל בסיס מקום פנוי. ככלל, למעט מקרים חריגים, ועדת ההוראה למתמטיקה תאשר קורסים בתנאים הבאים:

  • אין חפיפה משמעותית בין הקורס המבוקש לבין קורס אשר ניתן ע“י המחלקה למתמטיקה.
  • אין חפיפה משמעותית בין הקורס המבוקש לבין קורס אחר בתכנית הלימודים של התלמיד/ה.
  • לא יאושרו קורסי שירות אשר ניתנים על ידי מחלקה אחת לתלמידי מחלקה אחרת, למעט אם ישנה הצדקה מיוחדת לכך.
  • לא יאושר רישום לקורסים במסגרת זו במהלך סמסטר א‘ של שנה א‘.

למען הסר ספק, אין חובה לבחור בקורסים מקטגוריה זו