19–2018–א

פרופ' אמריטוס דניאל ברנד

שעה ומקום:

יום א 11:00 - 09:00 בקרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 303
יום ג 18:00 - 16:00 בבנין 90 (מקיף ז‘) [90] חדר 141

נושאי לימוד

  1. אמידה נקודתית - דגימה, סטטיסטיים, אומדים, ממוצע המדגם, שונות המדגם, שיטת המומנטים, שיטת הנראות המקסימלית.2. תכונות של אומדים נקודתיים - תוחלת ריבוע השגיאה, פונקציות רווח והפסד, אומד בלתי מוטה, אי-שוויון ראו-קרמר, אומד יעיל.3. סטטיסטיים מספיקים - קריטריון הפירוק, מספיקות ושלמות, משפחות מעריכיות של התפלגויות, אומד בלתי מוטה בעל שונות מינימלית.3. אמידה ברווח -רווח סמך, דגימה מהתפלגות נורמלית, רווח סמך עבור תוחלת ושונות, רווח סמך עבור מדגם גדול.3. בדיקת השערות - השערות פשוטות כנגד אלטרנטיבה פשוטה, מבחן בעל עצמה מקסימלית, השערות מורכבות, מבחן בעל עצמה מקסימלית במידה שווה, בדיקת השערות לגבי התפלגות נורמלית, הסקה על תוחלת ושונות.4. השוואת שתי אוכלוסיות - רווח סמך והשערות עבור הפרש התוחלות ויחס השונויות, מבחן טיב התאמה, מבחן אי-תלות.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.8011