19–2018–א

פרופ' יאיר גלזנר

נושאי לימוד

דוגמאות: זרימות המגיעות מפתרונות של משוואות דיפרנציאליות רגילות, דינמיקה סימבולית, אוטומטים סלולרים, זרימה גיאוזטית והורוציקלית על משטחים, מרחב צ‘בוטי, טרנספורמציית עבוב קטעים, פעולות פרו-סופייות. מושגים ובניות יסודיות: גורמים, הרחבות ובפרט הרחבות כמעט חח“ע, טרנזיטיביות טופולוגית, מינימליות, רציפות במ“ש, דיסטליות, פרוקסימליות, ערבוב חלש, אנטרופיה טופולוגית. החבורה למחצה של אליס, המשפט על קיום אידמפוטנטים ומסקונותיו, משפט הינדמן, ומשפט אליס-אוסלנדר. בניות אוניברסליות: קומפקטיפיקצית סטון צ‘ק, הזרימה המנוקדת והזרימה המינימלית האוניברסילות, הזרימה הפרוקסימלית האוניברסלית, שפת פורסטנברג.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.5281