22–2021–א

ד"ר דניאל דיסני

נושאי לימוד

  1. סריגים. פונקציות אליפטיות.
  2. משטחי רימאן: הגדרות, העתקות, הגנוס, נוסחת רימאן–הורביץ.
  3. תבניות דיפרנציליות על משטחי רימאן. העתקת אבל–יעקובי.
  4. חקירה מקומית של פונקציות הולומורפיות. נקודות כהערכות על שדה הפונקציות המרומורפיות. מיון הערכות על שדה הרציונליים. שדה המספרים ה-$p$-אדיים. נוסחת המכפלה.
  5. עקומים אלגבריים מעל שדה. עקומים מעל $\mathbb{C}$ וקשר למשטחי רימאן.
  6. נקודות רציונלייות. אריתמטיקה של עקומים לפי הגנוס. עקומים חרוטיים (גנוס 0). כלל הסה. יצירה סופית של נקודות רציונליות על עקום אליפטי (גנוס 1): המקרה של עקום פרמה ממעלה 4.
  7. משטחים מודולריים ותבניות מודלריות. בנייה אנליטית של נקודות רציונליות על עקומים אליפטיים.

דרישות והרכב ציון הקורס

הציון יחושב על סמך: עבודות בית, במשקל 10%; עבודה סופית, במשקל 90%.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.0451