24–2023–א

פרופ' אסף חסון

תקציר

  1. מבוא ורקע היסטורי: התכנית של הילברט-וויטהד, הפרדוקסים בתורת הקבוצות, משפטי אי-תלות.
  2. תחשיב היחסים מסדר ראשון: נוסחאות, מבנים, ספיקות של נוסחה במבנה, אמת לוגית. תחשיב עם שוויון ובלעדיו.
  3. משפט השלמות של גדל: מערכות היסק בתחשיב הפסוקים. משפט השלמות לתחשיב הפסוקים. משפט השלמות לתחשיב היחסים. משפט קיום המודל, משפט הקומפקטיות לתחשיב היחסים. שימושים ומסקנות (משפט לוונהים סקולם העולה).
  4. משפט האי-שלמות הראשון של גדל: הצפנות, משפט נקודת השבת של גדל, משפט האמת של טרסקי.
  5. מסקנות ממשפט האי-שלמות של גדל, ככל שיתיר הזמן. 6

נושאי לימוד

מערכת אקסיומות לתחשיב הפרדיקטים. משפט השלמות ומשפט הקומפקטיות. מבוא לתורת המודלים: משפטי סקולם-לוונהים ותתי מבנים אלמנטריים. כריעות ואי-כריעות של תורות. משפט אי השלמות הראשון של גדל.

דרישות והרכב ציון הקורס

85% בחינת בית. 10% עבודות בית. 5% בדיקת עבודות בית (אם לא ימצא בודק תרגילים, אם ימצא בודק, 5% אלו יתוספו לציון בחינת הבית).

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6061