18–2017–ב

פרופ' שחר סמורודינסקי

נושאי לימוד

לוגיקה ותורת הקבוצות: תחשיב הפסוקים, אופרטורים בוליאניים וטבלאות האמת שלהם, ערך האמת של פסוקים בהשמה, שקילות לוגית וגרירה לוגית, טאוטולוגיות ופסוקים שקריים, הטאוטולוגיות החשובות, למשל, חוקי הפילוג, ונוסחאות דה-מורגן. קבוצות: שייכות, איחוד, חיתוך, הפרש, מכפלה קרטזית, מושג היחס, יחסי שקילות, יחס סדר חלקי, יחס סדר קווי. פונקציות. קומבינטוריקה בסיסית: אינדוקציה, עקרונות ספירה בסיסיים, מקדמים בינומיאליים שיטת ההכלה וההדחה, רקורסיה, פונקציות יוצרות גרפים: מושגים כלליים ודוגמאות, איזומורפיזם, קשירות. גרפי אוילר. עצים.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.9861