18–2017–ב

נושאי לימוד

  1. טרנספורם פורייה: קונבולוציות, נוסחת ההיפוך, משפט פלנשרל, פונקציות הרמיט, דיסטריבוציות. נוסחת הסכום של פואסון. טרנספורם
  2. פורייה רב-מימדי. טרנספורם לפלס. קשר לקונבולוציות וטרנספורם פורייה. פולינומי לגר. יחידות ומשפט לרץ‘. שימושים למשוואות דיפרנציאליות רגילות.
  3. מיון של משוואות דיפרנציאליון חלקיות מסדר שני: משוואות אליפטיות, היפרבוליות ופרבוליות. משוואות לפלס, הגלים והחום.
  4. משוואות אליפטיות: משוואות לפלס ופואסון. בעיות שפה של דיריכלה ונוימן. גרעין פואסון. תכונות של פונקציות הרמוניות, עקרון המקסימום.
  5. שיטות אנליטיות לפתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות: בעיית שטורם-ליוביל ושיטת הפרדת המשתנים בתחום חסום. שימושים למשוואות לפלס, הגלים והחום, לרבות בעיות לא הומוגניות. שימושים של טרנספורם פורייה ולפלס לפתרון בעיות בתחומים לא חסומים.

ביבליוגרפיה

1. Stein E. and Shakarchi R., Fourier analysis, Princeton University Press, 2003. 2. Korner T.W., Fourier analysis, Cambridge University Press, 1988. 3. Katznelson Y., An Introduction to Harmonic Analysis, Dover publications. 4. John, Partial differential equations, Reprint of the fourth edition. Applied Mathematical Sciences, 1. Springer-Verlag, New York, 1991. 5. Evans Lawrence C. Partial Differential Equations, Second Edition. 6. Gilbarg D.; Trudinger N. S. Elliptic partial differential equations of second order, Reprint of the 1998 edition. Classics in Mathematics. Springer-Ver lag, Berlin, 2001. 7. Zauderer E. Partial differential equations of applied mathematics, Second edition. Pure and Applied Mathematics (New York). A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1989. xvi+891 pp. ISBN: 0-471-61298-7.

דרישות והרכב ציון הקורס

קוסר במשוואתו דיפרנציאליתו חלקיתו מקצועות קד:ם משוואות דיפרנציאליתו רגילתו מקצועות צמודים: אנליתז פוריהי :רשימת נושאםי ? משוואות מסרד ראשו:ן משווהא לינארי,ת משווהא קווזילינארית, פתרון בעיות התחלה בשיטת קווים אפיינים ? מיןו משוואות מסרד שנ:י משוואות אליפטיות, היפרבוליתו ופרבוליו,ת דוגמאות .לש משוותא לפלס, גלםי וחםו ,? משוואות אליפטיות: משוותא לפסל ופאסון, בעתי דיריכלה ונוימן, גרעין פואסןו .פונקצית גרין, תכונתו לש פונקציתו הרמוניות, עקרון מקסימום בעתי שטורם :? שיטות אנליטיתו לפתרןו לש משוואות דיפרנציאליתו חלקיתו ,ליובלי ושיטת הפרדת משתנםי לתחומים חסומים, שימושים למשוואת לפסל גלםי וחםו כול בעיות אל הומוגניו.ת שימוש בהתמרות פוריה ולפלס לפתרןו לש .בעיות בתחומים אל חסומםי ? משוותא חו:ם בעתי התחלה בתחום אל חסום, נוסחה בסיסתי לפתרון, בעיות .בתחום חסום, עקרון מקסימום ? משוותא גלים: נוסחת דלמב,ר המשוואה הלא הומוגנית, משוותא גלםי במימדים .גבוהםי ? םא נשרא זמ:ן פולינומים לש לג‘נדר ופונקציות ספריתו

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.0291