תיאור

על התלמיד ללמוד קורסי בחירה על מנת להשלים את סך נקודות הזכות לתואר. מתוך קורסי הבחירה, לפחות שניים צריכים להיות מהמחלקה למתמטיקה, ולפחות שניים מהמחלקה לפיסיקה. יתר הקורסים יכולים להיות קורסי בחירה כלליים.

בעת בחירת הקורסים, מומלץ להתחשב בדרישות ללימודי המשך.