18–2017–א

פרופ' יאיר גלזנר

נושאי לימוד

 • שדות: הגדרת שדה, מספרים מרוכבים.
 • משוואות ליניאריות: פעולות אלמנטריות, דרוג, מערכות הומוגניות ולא הומוגניות, הצגת פתרונות.
 • מרחבים ווקטוריים: דוגמאות, תת-מרחבים,תלות ליניארית, בסיסים, מימד.
 • חשבון מטריצות: חיבור וכפל מטריצות, פעולות אלמנטריות, מטריצה הפכית, דטרמיננטה, כלל קרמר.
 • טרנספורמציות ליניאריות: דוגמאות, גרעין ותמונה, הצגה מטריציאלית.
 • ליכסון אופרטורים: ערכים ווקטורים עצמיים, פולינום אופייני, שימושים.
 • תבניות בילינאריות
 • מרחבים עם מכפלה פנימית (ממד סופי)
 • אופרטורים על מרחבים אלו: הצמוד, אופרטורים צמודים לעצמם, אוניטריים נורמאליים, כולל לכסון.

דרישות והרכב ציון הקורס

 • שדות: הגדרת שדה, מספרים מרוכבים.
 • משוואות ליניאריות: פעולות אלמנטריות, דרוג, מערכות הומוגניות ולא הומוגניות, הצגת פתרונות.
 • מרחבים ווקטוריים: דוגמאות, תת-מרחבים,תלות ליניארית, בסיסים, מימד.
 • חשבון מטריצות: חיבור וכפל מטריצות, פעולות אלמנטריות, מטריצה הפכית, דטרמיננטה, כלל קרמר.
 • טרנספורמציות ליניאריות: דוגמאות, גרעין ותמונה, הצגה מטריציאלית.
 • ליכסון אופרטורים: ערכים ווקטורים עצמיים, פולינום אופייני, שימושים.
 • תבניות בילינאריות
 • מרחבים עם מכפלה פנימית (ממד סופי)
 • אופרטורים על מרחבים אלו: הצמוד, אופרטורים צמודים לעצמם, אוניטריים נורמאליים, כולל לכסון.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.9641

פניות סטודנטים

נציג ועד
ארז ירדני
סגל חיצוני