19–2018–א

ד"ר יער סולומון

נושאי לימוד

  • שדות: הגדרת שדה, מספרים מרוכבים.
  • משוואות ליניאריות: פעולות אלמנטריות, דרוג, מערכות הומוגניות ולא הומוגניות, הצגת פתרונות.
  • מרחבים ווקטוריים: דוגמאות, תת-מרחבים,תלות ליניארית, בסיסים, מימד.
  • חשבון מטריצות: חיבור וכפל מטריצות, פעולות אלמנטריות, מטריצה הפכית, דטרמיננטה, כלל קרמר.
  • טרנספורמציות ליניאריות: דוגמאות, גרעין ותמונה, הצגה מטריציאלית.
  • ליכסון אופרטורים: ערכים ווקטורים עצמיים, פולינום אופייני, שימושים.
  • תבניות בילינאריות
  • מרחבים עם מכפלה פנימית (ממד סופי)
  • אופרטורים על מרחבים אלו: הצמוד, אופרטורים צמודים לעצמם, אוניטריים נורמאליים, כולל לכסון.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.9641

פניות סטודנטים

נציג ועד
ליאל כהן
סגל חיצוני