23–2022–א

ד"ר משה קמנסקי

נושאי לימוד

מערכת אקסיומות לתחשיב הפרדיקטים. משפט השלמות ומשפט הקומפקטיות. מבוא לתורת המודלים: משפטי סקולם-לוונהים ותתי מבנים אלמנטריים. כריעות ואי-כריעות של תורות. משפט אי השלמות הראשון של גדל.

דרישות והרכב ציון הקורס

הרכב הציון בקורס

  • כדי לעבור את הקורס צריך לעבור את הבחינה המסכמת בציון של 56 ומעלה. החומר לבחינה כולל את כל החומר שכוסה בפועל בקורס, לרבות ההרצאה ותרגילי הבית.

  • אם הציון בבחינה המסכמת הוא 56 או יותר, אז הרכב הציון הוא:
    • עבודות בית: 4 נקודות כל מטלה. תהיה מטלה אחת בשבוע, בקירוב
    • בחינה מסכמת: 70 נקודות
  • אם הציון בבחינה המסכמת נמוך מ-56 אז הוא הציון הסופי.

  • לא ניתן לקבל יותר מ-100

היעדרויות ואיחורים

אישור לקבלת הארכה להגשת העבודות ינתן לפי שיקול המרצה, בהתאם לסיבות המוגדרות מניעה חמורה בנוהל הבחינות של האוניברסיטה.

בכל מקרה של שינוי בהרכבי הציונים מסיבות אלה, עדיין הציון של מבחן הסופי יהווה 100% של הציון במקרה של ציון נמוך ממש מ-56 במבחן הסופי

פרטים נוספים בעמוד הקורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6061