נושאי לימוד

צמיגות, מתח פנים, מוליכות חום, הולכה חשמלית, מומנט התמד, תנע זויתי וקווי, מטוטלות מצומדות, גלים, מקדם שבירה של תווך, ספקטרוסקופיה, הסחה בשפופרת, הכרת האוסילוסקופ. תנודות חשמליות מרוסנות, תהודה חשמלית, קרינה גרעינית.

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
203.1.1623
רמה:
חיצוני
נק"ז:
1.5