17–2016–ב

פרופ' דמיטרי קרנר

נושאי לימוד

  1. סקירת מבוא ודוגמאות בסיסיות. נקודות קיצון מנוונות של פונקציות. נקודות סינגולריות של עקומות.
  2. פונקציות הולומורפיות ומשפט הכנה של ויירשטרס. חוג מקומי ונבט של קבוצה/פונקציה.
  3. נקודת קיצון של פונקציה. דפורמציה ומורסיפיקציה. נבטים ה“מוגדרים-סופית“.
  4. מיון של סינגולריות פשוטות. אינווריאנטים בסיסיים של נקודה סינגולרית. סינגולריות של עקום מישורי. פיצול לענפים ופיתוח של פיויזו.
  5. לפי הזמן שיישאר ורצון של הקבוצה נתמקד באחד הנושאים הבאים: א. התרת סינגולריות של עקום מישורי; ב. אינווריאנטים טופולוגיים של סינגולריות של עקום מישורי ופיברצית מילנור; ג. דפורמציה וורסאלית ודיסקרימיננט.

דרישות והרכב ציון הקורס

ראו באתר

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.0361