22–2021–ב

פרופ' מיכאל ברנדנבורסקי

נושאי לימוד

  1. קוהומולוגיה: הגדרות, משפט מקדמים אוניברסלי, אוריאנטביליות, מכפלות ומבנה חוגי, נוסחת קיונת
  2. חזרה על יריעות חלקות, תבניות דיפרנציאליות, משפט סטוקס, דרגה של העתקה, משפט סארד, קוהומולוגיית דה-ראם
  3. משפט האיזומורפיזם בין קוהומולוגיה סינגולרית לבין קוהומולוגיית דה ראם
  4. נושאים נוספים אם יישאר זמן

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.0471